Department of Biochemistry/Biotechnology


Vision Statement:


Mission Statement:


Department of Biochemistry/Biotechnology
Chairman

Department of BioChemistry/Biotechnology
Janana Sagara Campus
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University
Bellary- 583105

:

 :