Name

Designation

Section

Telephone

Email

Shri. Hanumanth P. GoudaFDA08392 - 241011hanumanthpgouda@gmail.com

Shri. Karthik NAttender08392 - 241011karthiknowly@gmail.com

Shri. Shivamurthy MMDriver08392 - 241011shivamurthymm23@gmail.com